Därför ska du använda data för att säkerställa en hållbar leverantörskedja

Som ett företag i det 21: a århundradet, är en av de viktigaste aspekterna för att säkerställa hållbarhet i hela affären att hållbarhetsstrategin integreras och antas i hela organisation. Inklusive leverantörsledet. För många företag handlar det om att säkerställa att tusentals andra organisationer jobbar i linje med företagets förväntningar. Med det ständigt ökande intressenttrycket från investerare, aktieägare, kunder och ideella organisationer för att driva hållbarhet i leverantörskedjan är det helt enkelt inte tillräckligt med att utveckla en uppförandekod. Företag måste hitta sätt att se till att den också antas. Med hjälp av modern teknik kan data bli din bästa vän i dina ansträngningar för att säkerställa en hållbar försörjningskedja.

Vad är en hållbar värdekedja? (Supply Chain Sustainability) En värdekedja som betraktas hållbar kräver att organisationen har kunskap och kontroll genom hela leverantörsledet. En organisation som tar hållbart ansvar underhåller och utvärderar produkten eller tjänstens hela livscykel - från råvaruutvinning, tillverkning, distributionen, konsumtion och hela vägen till resthantering.

Förstå dina leverantörer 

Att utveckla en hållbar leverantörskedja börjar med att förstå den –  förstå leverantörernas status i förhållande till dina förväntningar, förstå riskerna och förstå vilka utmaningar dina leverantörer står inför eller vilket stöd de behöver. För att göra det måste du ha insikt, och du måste förstå dem. Här kan modern teknik och data spela en avgörande roll. Att digitalt jobba med hållbarhetsinformation är ett kraftfullt verktyg för skapa förståelse för informationen och omvandla den till insikter att agera på. 

Genom att använda moderna dataformat automatiseras och förenklas processen. Det gör det möjligt för dig att se informationen i en strukturerad översikt – så du kan fokusera din uppmärksamhet på vad datan berättar för dig – inte på att navigera genom kalkylblad och försöka sammanställa och förstå den. Det hjälper dig också att identifiera risker, möjligheter och förbättringsområden på ett systematiskt sätt och ger dig en tydlig bild av var du ska fokusera mer energi.

Skalmöjligheter 

Ett av kännetecknen för det 21:a århundradet, i alla fall ur ett tekniskt perspektiv, är förmågan att samla, kommunicera och analysera massiva mängder data på mycket kort tid. Detta är ett tillfälle för supply chain management, eftersom försörjningskedjor tenderar att vara stora och komplexa, innehållande tusentals enheter. Användning av manuella metoder för bedömning av hållbarhet och compliance – så som kalkylblad och revision –  blir snabbt tidskrävande och kostsamt. Som ett resultat tenderar bedömningarna i allmänhet att vara begränsade till en liten grupp av leverantörer, valda slumpmässigt eller baserat på allmänna riskantaganden. Detta leder till en osäkerhet om övriga leverantörer, för att inte tala om en tung administrativ kostnad.

Med hjälp av digital teknik för att samla data från era leverantörer kan du skala upp utvärderingen till helt nya nivåer och du får en standard för alla, eller en stor del, av dina leverantörer. Inte bara i en utan i flera nivåer, men med mindre administration. Du får genom detta arbetssätt data-drivna insikter på var du kan behöva gräva djupare, eller kanske investera i en utvärdering från tredje part. 

Förutom att skapa skalmöjligheter, kan du också utvärdera leverantörernas prestanda mer regelbundet. Detta säkerställer aktuell insikt som leder till bättre kontroll. Dessutom ger det dig möjlighet att snabbt reagera på resultat och förändringar.

inflytande 

Eftersom digital teknik gör att du kan fånga data från dina leverantörer på ett effektivt sätt, och i stor skala, hjälper det också till med motsatsen – det ger dig ett kraftfullt verktyg för  att kommunicera dina förväntningar på affärspartners och påverka dem i en hållbar riktning. Tack vare att du enkelt kan nå en stort antal organisationer, kan du kommunicera ditt budskap till samtliga partners, lyfta era förväntningar och bygga er varumärkesbild. Digitalisering och data är i detta sammanhang, precis som i många andra, starka verktyg för att nå ut med ert budskap och ha inflytande på beteendet i er värdekedja.

slutsats 

Som ovan nämnts har digital teknik och data stora möjligheter när det gäller att säkerställa en hållbar leverantörskedja Det kan till och med vara nästan omöjligt, eller i alla fall mycket svårt och tidskrävande att få hela bilden utan dem. Data driver värde genom till exempel en ökad och mer systematisk kontroll av hela leverantörskedjan, vilket gör det möjligt för företag att agera snabbt och minimera risker. Att använda data för leverantörsutvärdering ger en högre avkastning på investeringar, kostnader kan minimeras med automatiserad insamling samtidigt som cheferna får bättre insikter tack vare data. Med en transparent bild av din leverantörskedja för att ta datadrivna beslut får du en stadig grund som leder din organisations hållbarhetsarbete till nya nivåer.

Vill du veta hur Worldfavors digitala plattform kan hjälpa dig att få en systematisk och stressfri rapporteringsprocess? Hör av dig till oss eller boka en demo!

Prenumerera på Worldfavors hållbarhetsblogg