Hållbarhetslagen – vad innebär det för din organisation?

Den svenska regeringens lagstiftning om hållbarhetsrapportering har vid det här laget få missat. Lagen trädde i kraft 2016, och kom att påverka rapporteringen, som ett resultat av EU’s direktiv om icke-finansiell rapportering. Lagkravet har blivit kritiserad av ett flertal parter för att det skulle vara dyrt och kostsamt för ett stort antal företag som tidigare inte hållbarhetsrapporterade. För andra företag är det mer en fråga om en försäkran att den existerande hållbarhetsrapporten täcker alla aspekter av lagstiftningen. 

Även om det är några år sedan lagen antogs stöter vi, inte allt för sällan, på företag med en stor osäkerhet om vad lagstiftningen innebär för dem. Faller min organisation inom ramarna? Vad är syftet med lagen? Hur kostsamt kommer det faktiskt att bli? Vad förväntas från oss? Hur kan vi dra vinning av det? Nedan har vi summerat kraven, vad det innebär för din organisation och hur hållbarhetsrapportering kan användas som en värdeskapare. 

Faller min organisation inom ramarna av lagstiftningen?

Företag som möter två av dessa kriterier ska rapportera:

 1. Det genomsnittliga antalet anställda i företaget under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgick till mer än 250
 2. Företaget har rapporterat att de totala tillgångarna under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgick till mer än 175 miljoner SEK
 3. Företaget har rapporterat att nettoomsättningen för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgick till minst 350 miljoner SEK

Kravet gäller inte företag som är dotterbolag till en koncern där företaget och alla koncernens dotterbolag ingår i hållbarhetsredovisningen för hela koncernen.

Varför denna lagstiftning?

Syftet med lagkravet om hållbarhetsrapportering är naturligtvis inte att skapa ytterligare rapporteringsbörda för företag. Syftet är att skapa bättre insikt och transparens för företagets intressenter, exempelvis investerare och konsumenter, angående företagens påverkan på miljön och människor, positiva som negativa, samt hur företagen hanterar dessa effekter. För att främja ett mer hållbart beslutsfattande i samhället måste information om företagens påverkan finnas tillgänglig för intressenterna. Samtidigt är kravet på hållbarhetsrapportering ett styrinstrument för att skynda på framstegen gällande företagens ansvar och hållbarhetsutveckling.

Vad bör rapporteras?

Lagen stadgar tydligt att varje företag måste analysera sin egen verksamhet, tillsammans med sina intressenter, för att identifiera de områden som är väsentliga att inkludera i rapporten. Lagen kräver att alla företags hållbarhetsrapporter ska inkludera den hållbarhetsinformation som är nödvändig för att förstå företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av dess verksamhet, inklusive information om frågor relaterade till:

 • Miljö
 • Sociala förhållanden
 • Personal
 • Respekt för mänskliga rättigheter
 • Anti- korruption
 • För börsnoterade företag som uppfyller storlekskriterierna ovan, ska rapporten även innehålla en mångfaldspolicy

När det gäller de här och andra områden som identifierats som relevanta bör rapporten ange:

Affärsmodell

 • Företagets affärsmodell

Policies

 • Företagets policy som tillämpas i frågorna, inkluderat att kontroll av proceduren har implementerats
 • Resultat av policy

Identifierade risker – i och utanför organisationen

 • De väsentliga riskrelaterade frågorna som är kopplade till företagets verksamhet inklusive, i förekommande fall, företagets affärsrelationer, produkter eller tjänster som kan få negativa konsekvenser
 • Hur företaget hanterar riskerna

Dina resultatindikatorer

 • Viktiga nyckeltal som är relevanta för din verksamhet

Mångfaldspolicy för stora börsnoterade företag

Börsnoterade företag som under de två senaste räkenskapsåren har uppfyllt två av de ovannämnda storlekskraven måste i bolagsstyrningsrapporten också ta upp: en mångfaldspolicy som gäller för styrelsen, syftet med policyn, hur policyn har tillämpats under året samt resultatet av policyn.

Referera till de riktlinjer som används

Om specifika riktlinjer har antagits i förberedelserna av rapporten måste de riktlinjerna anges. 

“Följa eller förklara”

Om företaget inte använder någon policy i en eller flera av frågorna i den första stycket ska orsakerna till detta tydligt anges.

Annat

Rapporten ska även innehålla, där det är lämpligt, hänvisningar till och ytterligare förklaringar av de siffror som är redovisade i bokslutet.

Var ska vi rapportera?

Du kan välja att inkludera hållbarhetsinformation som en del av årsredovisningen eller skapa en separat hållbarhetsrapport. En separat hållbarhetsrapport bör vara tillgänglig på företagets hemsida och en hänvisning till denna webbplats ska anges i årsredovisningen.

Hur mycket kostar det?

Denna fråga debatteras ofta och svaren varierar förhållandevis mycket beroende på vem du frågar och såklart ambitionsnivån för rapporten. Den Europeiska Kommissionen uppskattade, inför att lagen skulle träda i kraft, att kostnaden ligger mellan ca 5500 SEK och 40.000 SEK per år. Svenskt Näringsliv å andra sidan argumenterat för att kostnaden uppgår till 1-2 miljoner SEK årligen. Det Svenska Handelsförbundet uppskattade att kostnaden kan uppgå till ett sex siffrigt belopp. 

Demoskops undersökning av företag som har en nettoomsättning på över 350 mkr SEK visade att 10 procent av företagen uppskattar att kostnaden är över en halv miljon SEK per år. Företag som har mindre än 500 anställda trodde däremot att kostnaden ska vara mindre än 100.000 SEK per år. 

Det är helt klart en fråga om ambition och metod. Om du väljer att skapa en hållbarhetsrapport den traditionella vägen kan det tillkomma avgifter för externa byråtjänster både i förberedande steg och vid framställningen av rapporten. Med moderna lösningar, som digitala verktyg, får du en mer automatisk insamling av data, effektivare rapporteringsprocess och kommunikation av information. Alla företag behöver, oavsett metod, se till att en eller flera personer äger uppgiften internt och ser till att företaget också skapar förutsättningar för att använda sig av fördelarna från hållbarhetsarbetet och rapporteringen.

Hur kan vi generera värde från hållbarhetsrapportering?

Att arbeta med hållbarhet på ett genomtänkt och strukturerat sätt resulterar mer eller mindre bara i fördelar för er som organisation. Det första steget är att utveckla en handlingsplan om hur organisationen ska öka och/eller genomföra hållbarhetsarbetet. När handlingsplanen börjar ge resultat har du möjligheten att stärka er konkurrenskraft, arbetsgivarvarumärke, innovation i företaget, effektivitet och anställdas åtagande. Riskerna i exempelvis din leverantörskedja kan minskas, något som annars i värsta fall kan skada ditt varumärke och skapa betydande problem för organisationen i stort. Det innebär med andra ord att om du har en tydlig plan så kommer du se avkastning på din investering.

Vad är nästa steg?

Detta är den kortfattade versionen av den svenska lagstiftningen och hur det kan påverka din verksamhet. Vi rekommenderar såklart att du läser hela lagen för att få en bättre helhetsbild. Vad man än tycker om det så är lagstiftningen om hållbarhetsrapportering här, vilket i sig kan vara en indikator på att större grundläggande förändringar för företagen är på gång – om inte redan händer. Kraven på företags hållbarhet, efterlevnad och transparens, från olika håll inom samhället kommer ökar för varje dag. Framöver kommer investeringar inom hållbarhet högst troligen vara nyckeln till framgång och ett måste för fortsatt relevans.

Ju förr du kommer igång, desto bättre är det – oavsett om du berörs av lagkravet eller ej.

Lycka till!

Vill du veta mer om hållbarhetsrapportering i Worldfavor?

Enklare hållbarhetsrapportering – läs guiden