Globala målen: Möjligheter med att anpassa strategi och kommunikation

De Globala målen (SDGs) presenterar ett betydande tillfälle för förändringar i sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. I och med att intressenternas efterfrågan på ansvarstagande och kontroll leder till förändring i hela näringslivet kan detta idag vara en av de största möjligheterna för ett företag. Målens sanktioner har potential att fundamentalt förändra hur vi driver bolag och gör affärer. Så här kan du, och dina kollegor, göra hållbarhetsmålen till en möjlighet genom att anpassa företagsstrategi och hållbarhetsrapportering med hjälpa av dem.

Summering av de globala målen

Hållbarhetsmålen (SDGs) är en samling med 17 globala mål fastställda av FN men som regeringar över hela världen tillsammans har accepterat. De innehåller mål för att minska ojämlikhet, förbättra levnadsstandard samt skydda liv och planeten. Regeringarna har kommit överens om de mest betydande frågorna just nu och åtagit sig ett starkt engagemang för att säkerställa att utvecklingen och människors välbefinnande fortsätter öka inom ramen för planetens gränser.

Sedan målen antogs 2015 har det inom näringslivet inletts ett skifte. Experter har presenterat att världen, för att uppnå SDG:erna, är beroende av engagemang från den privata sektorn. De multinationella företagens räckvidd når långt bortom gränserna för vad enskilda regeringar kan påverka. PwC, sammanfattar det under ett flerintressentsmöte med GRI och FN: s Global Compact:

“Den privata sektorn är den som anställer folket och skapar produkter och tjänster. De kan både skapa gott och skada ... "

Eller för att citera Laura Palmeiro, Sustainability Integration Director på Danone:

”Den privata sektorn spelar en enorm roll i det sociala och ekonomiska landskapet. Det skulle vara omöjligt och orealistiskt att uppnå SDG:erna utan dem."

Faktum är att uppnådda SDG:er också kan ge stora outnyttjade affärsmöjligheter, helt enkelt en win-win.

Fördelarna med att anpassa er strategi efter SDG:erna

Målen för hållbar utveckling beskriver nya och växande marknader. Genom att anpassa er affärsstrategi efter SDG:erna kan ni göra globala utmaningar till affärsmöjligheter – och samtidigt bidra till en bättre värld. Globala hot, som brist på resurser, befolkningstillväxt, ojämlikhet och klimatförändringar kan alla översättas till konkreta risker men också möjligheter för företag – om de hanteras på rätt sätt. Hållbarhetsmålen ger en bra ram för att kartlägga var organisationen har störst möjlighet att bidra och utveckla en affärsstrategiskhandlingsplan med syfte att uppnå bästa effekt.

I vilket mål har ni störst möjligheten att bidra? Var kan organisationen, med hjälp av sin kärnverksamhet, skapa störst positiv effekt? Se över alla aktiviteter som sker i hela företagets värdekedja. Var finns er största inverkan – inom organisationen eller i leverantörskedjan? Kanske kan det vara genom konsumtionen av er produkt eller tjänst?

Genom att göra det här kan ni analysera vilka av målen som är viktigast för er att fokusera på, det leder ofta till engagemang internt samtidigt som det främjar innovation.

Från Compliance till aktiv strategi 

Compliance och strategi för att nå rätt effekt går hand i hand. Att fokusera på er strategi för att maximera positiv påverkan på ett område kan resultera i att ni samtidigt bidrar till ett eller flera av hållbarhetsmålen. Det betyder i sin tur inte att en organisation kan lägga mindre uppmärksamhet på hur deras aktiviteter potentiellt sett kan ha negativa effekter på andra områden. En kombination av compliance och strategi för att nå rätt effekt är avgörande för en gedigen hållbarhetsstrategi.

Justera kommunuikationen i lijne med hållbarhetsmålen

Kommunikationen av era handlingar och faktiska resultat hjälper till att stärka förtroendet för ert varumärke. Ett sätt att kommunicera ert åtagande för att nå målen är att kartlägga innehållet i er hållbarhetsrapport, använder ni redan GRI och är det möjligt att mappa det direkt mot hållbarhetsmålen. Detta görs enklast genom länken mellan GRI och SDG:erna utvecklad av GRI, UN Global Compact och WBCSD.

Tips! Mappningen mellan ramverk så som GRI och SDG:erna är automatiskt länkat i Worldfavor där du också kan återanvända dina svar.

Ett annat sätt, som ibland ännu mer effektivt, är att fokusera på en eller flera SDG:er där ni i har identifierat er störta potentiella att påverka och fokusera er kommunikation kring hur ni kan bidra för att nå dessa mål. Även här är länkningen mellan GRI och SDG:erna väldigt användbar speciellt om du har genomfört en materialitetsanalys baserat på GRI. Den kan i så fall sedan användas för att identifiera de mest tillämpliga SDG:erna för er.

Det goda exemplet 

Som vi har sett finns otroliga möjligheter i de globala hållbarhetsmålen. Möjligheter till framgångsrik utveckling av företag, men också att samtidigt hantera några av vår tids största utmaningar. Företag kan, genom att nyttja sin kärnverksamhet, göra en verklig skillnad och skapa en netto positiv inverkan på en eller flera av SDG:erna – något som i sin tur också kommer stärka dess varumärke. Att utveckla en strategi för netto positiv påverkan och aldrig tumma på compliance kommer hjälpa dig att ta ert hållbarhetsarbete till nästa nivå och också vara ett bra exempel för andra.  

Prenumerera på Worldfavors hållbarhetsblogg